ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů stanovují pravidla pro zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím internetového obchodu Kross SA (dále jen: „Internetový obchod“).

 

 1. Vlastníkem Internetového obchodu a zároveň správcem údajů je KROSS SA se sídlem v Przasnysz (06-300), ul. Leszno 46, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem v Białystoku, XII. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000223853, se základním kapitálem 45 000 000 PLN, DIČ: 7611402748, REGON: 550749108, dále jen KROSS S.A.

 

 1. Osobní údaje shromážděné společností KROSS S.A. prostřednictvím Internetového obchodu jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), známé také jako GDPR.

 

 1. Společnost KROSS S.A. se zavazuje respektovat soukromí zákazníků navštěvujících internetový obchod.

 

I Typ zpracovávaných údajů, účely a právní základ

 

 1. Společnost KROSS S.A. shromažďuje informace o fyzických osobách, které činí právní úkony přímo nesouvisející s jejich činností, o fyzických osobách, které vykonávají podnikatelskou nebo profesní činnost vlastním jménem, a o fyzických osobách zastupujících právnické osoby nebo organizační složky, které nejsou právnickými osobami a kterým je právní způsobilost přiznána zákonem, dále společně označovaných jako klienti.

 

 1. Osobní údaje zákazníků jsou shromažďovány v případě:
 2. a) vytvoření objednávky v Internetovém obchodě za účelem plnění smlouvy. Právní základ: nezbytné pro plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR);
 3. b) přihlášení k odběru newsletteru (Newsletteru) za účelem plnění smlouvy, jejímž předmětem je služba poskytovaná elektronicky. Právní základ je souhlas subjektu údajů s plněním smlouvy o poskytování služby Newsletter (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR);
 4. c) použití služby kontaktního formuláře v internetovém obchodě za účelem plnění smlouvy poskytnuté elektronicky Právní základ: nezbytné pro plnění smlouvy o poskytování služby kontaktního formuláře (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR);
 5. d) využití služby oznámení o dostupnosti v internetovém obchodě za účelem plnění smlouvy o poskytování služby elektronickými prostředky.
  Právní základ: nezbytné pro plnění smlouvy o poskytování služby oznámení o dostupnosti (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR);
 6. e) použití služby vložení pro plnění smlouvy o poskytování elektronicky poskytované služby. Právní základ: nezbytné pro plnění smlouvy o poskytování služby posudku (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR).
 7. f) průzkumy spokojenosti zákazníků. Právní základ: nezbytnost zpracování pro realizaci právně oprávněného zájmu společnosti KROSS S.A., spočívajícího v zajištění a udržení vysoké kvality služeb a úrovně spokojenosti zákazníků s produkty a službami 6 odst. 1 písm. f GDPR).

 

 

 1. Při registraci účtu v Internetovém obchodě si Kupující nastaví individuální heslo pro přístup ke svému účtu. Kupující si může heslo změnit i později za podmínek popsaných v §6.

 

 1. Při zadávání objednávky v Internetovém obchodě zákazník uvede následující údaje:
  a) e-mailovou adresu;
  b) údaje o adrese:
   a. PSČ a město;
   b. ulice s číslem domu/bytu.
   c) jméno a příjmení;
   d) telefonní číslo.

 

 1. V případě Podnikatelů se výše uvedené údaje dále rozšiřují o:
 2. a) obchodní jméno podnikatele;
  b) daňové identifikační číslo.

 

 1. Při využívání služby zasílání Newsletterů uvede Kupující pouze svou e-mailovou adresu.

 

 1. V případě využití služby kontaktního formuláře Kupující musí poskytnout následující údaje:
  a) e-mailovou adresu;
  b) jméno a příjmení;
   c) telefonní číslo.

 

 1. Při využívání služby oznámení o dostupnosti zákazník musí uvést pouze svou e-mailovou adresu.

 

 1. Při použití služby "Přidat recenzi" Kupující poskytne následující údaje:
  a) e-mailovou adresu;
  b) jméno a příjmení nebo přezdívku (přezdívku).

 

 1. V případě průzkumů spokojenosti zákazníků zpracovává společnost KROSS S.A. následující údaje:
  a) e-mailovou adresu;
  b) křestní jméno;
   c) číslo objednávky.

 

 1. Při používání Webových stránek Obchodu mohou být shromažďovány další informace, zejména pak: IP adresa přidělená počítači Kupujícího nebo externí IP adresa poskytovatele internetu, název domény, typ prohlížeče, doba přístupu, typ operačního systému.
 2. Pokud jsou poskytovány osobní údaje za účelem uzavření Smlouvy s Internetovým obchodem, je poskytnutí osobních údajů podmínkou pro uzavření této Smlouvy. Poskytování osobních údajů v této situaci je dobrovolné, nicméně důsledkem neposkytnutí těchto údajů nebude možné uzavřít smlouvu s Internetovým obchodem.

 

 1. Od Kupujících mohou být shromažďovány také navigační údaje, včetně informací o odkazech a referencích, na které se rozhodli kliknout, nebo o jiných činnostech provedených v Internetovém obchodě. Právní základ tzn. právně odůvodněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), spočívající v usnadnění využívání elektronicky poskytovaných služeb a zlepšení funkčnosti těchto služeb.

 

 1. Za účelem zjištění, uplatnění a vymáhání nároků mohou být zpracovávány některé osobní údaje poskytnuté Kupujícím v rámci využívání funkcí v Internetovém obchodě, jako například: jméno, příjmení, údaje o využívání služeb a to pokud nároky vyplývají ze způsobu využívání služeb Kupujícím, nebo další údaje nezbytné k prokázání existence nároku, včetně rozsahu vzniklé škody. Právní základ tzn. právně odůvodněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), spočívající ve zjištění, prošetření a vymáhání pohledávek a v obraně proti pohledávkám v řízení před soudy a jinými státními orgány.

II. Komu jsou údaje sdíleny nebo svěřeny a jak dlouho jsou uchovávány?

 

 1. Osobní údaje zákazníků jsou předávány poskytovatelům služeb, které společnost KROSS S.A. využívá k provozování Internetového obchodu. Poskytovatelé služeb, kterým jsou osobní údaje předávány, se v závislosti na smluvních ujednáních a okolnostech se řídí buď pokyny společnosti KROSS S.A. ohledně účelů a prostředků zpracování těchto údajů (zpracovatelé), nebo si účely a prostředky zpracování určují sami (správci).
     a)    Zpracovatelé. Společnost KROSS S.A. využívá dodavatele, kteří zpracovávají osobní údaje výhradně na základě pokynů společnosti KROSS S.A. Patří mezi ně mimo jiné poskytovatelé hostingových služeb, účetních služeb, poskytovatelé marketingových systémů, systémů pro analýzu návštěvnosti internetového obchodu, systémů pro analýzu účinnosti marketingových kampaní;
     b)    Administrátoři. Společnost KROSS S.A. využívá dodavatele, kteří nejednají pouze na základě pokynů a sami určují účely a způsoby použití osobních údajů zákazníků. Poskytují elektronické platební a bankovní služby.
        2.   Umístění. Poskytovatelé služeb se nacházejí v Polsku a v dalších zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP).
        3.    Osobní údaje klientů jsou uchovávány:
        a)    Pokud je základem pro zpracování osobních údajů souhlas, pak osobní údaje Kupujícího zpracovává společnost KROSS S.A. až do odvolání souhlasu a po odvolání souhlasu po dobu odpovídající promlčení nároků, které může společnost KROSS S.A. vznést a které mohou být vzneseny vůči ní. Není-li ve zvláštním ustanovení stanoveno jinak, činí promlčecí lhůta šest let a u sporů na pravidelné dávky a nároků souvisejících s výkonem podnikatelské činnosti tři roky.
        b)     Pokud je základem zpracování údajů plnění smlouvy, pak osobní údaje klienta zpracovává společnost KROSS S.A. po dobu nezbytnou pro plnění smlouvy a po uplynutí této doby po dobu odpovídající promlčecí době nároků. Nestanoví-li zvláštní ustanovení jinak, činí promlčecí doba šest let a u nároků pravidelných plnění a nároků souvisejících s podnikáním tři roky.
        4.   Při nákupu v Internetovém obchodě mohou být osobní údaje předány, v závislosti na volbě Kupujícího, následujícím subjektům za účelem doručení objednaného Zboží:
        a)    Autorizovaným prodejcům;
       b)    kurýrní společnost DPD Polska sp. z o.o se sídlem ve Varšavě (02-274), ul. Mineralna 15, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeném Obvodním soudem pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, 13. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku, pod číslem KRS 0000028368, s daňovým identifikačním číslem (DIČ) 526-020-41-10.
        5.   Pokud si Kupující zvolí platbu prostřednictvím platebního systému „TPay“,, jeho osobní údaje jsou v rozsahu nezbytném pro provedení platby předány společnosti National Payment Integrator S.A. se sídlem v Poznani, náměstí Andersa 3, 17. patro, 61-894 Poznaň, zapsané v rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem Poznaň - Nowe Miasto a Wilda v Poznani, VIII. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000412357..
        6.    V případě, že se Kupující rozhodne zaplatit prostřednictvím platebního systému „PayPal“, jsou jeho osobní údaje předány v rozsahu nezbytném pro provedení platby společnosti PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349).
 2.    Navigační údaje mohou být použity k poskytování lepších služeb zákazníkům, analýze statistických údajů a k přizpůsobení internetového obchodu preferencím zákazníků a správě Internetového obchodu.
       8.    V případě, že se Kupující přihlásí k odběru Newsletterů na svou e-mailovou adresu, bude mu společnost KROSS S.A. zasílat elektronické zprávy obsahující obchodní informace o akcích a nových produktech dostupných v Internetovém obchodě.
        9.    V případě žádosti KROSS S.A. zpřístupní osobní údaje oprávněným státním orgánům, zejména organizačním složkám státního zastupitelství, policie, předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, předsedovi Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele nebo předsedovi Úřadu pro elektronické komunikace.
 3.    Obchod spolupracuje se službou Trustmate SA se sídlem ve Vratislavi, PSČ 50-062, ulice Bartoszowicka 3, KRS 0000737597, DIČ: 8971854393, za účelem sledování a zlepšování spokojenosti zákazníků služby Kross.eu tím, že umožňuje zákazníkům vyjádřit svůj názor na poskytované služby. Obchod tak předává službě Trustmate číslo objednávky s e-mailovou adresou, jménem, zakoupenými produkty a formou doručení, kterou si zvolili Kupující, kteří nakoupili na kross.eu. Služba Trustmate poté zašle do e-mailové schránky uživatele internetu zprávu s žádostí o hodnocení obchodu Kross.eu. Vyjádření názoru je zcela dobrovolné.

Podmínky služby naleznete na adrese: https://cs.trustmate.io/user-regulations

III Mechanismus souborů cookie, IP adresa

 

 1. Mechanismus souborů cookie, IP adresa
     1.    Internetový obchod používá malé soubory, tzv. cookies. Společnost KROSS S.A. je ukládá do koncového zařízení osoby, která navštívila Internetový obchod, pokud to internetový prohlížeč umožňuje. Soubor cookie obvykle obsahuje název domény, ze které pochází, datum vypršení platnosti a individuální náhodné číslo identifikující soubor. Informace shromážděné těmito soubory pomáhají přizpůsobit produkty nabízené společností KROSS S.A. individuálním preferencím a skutečným potřebám návštěvníků internetového obchodu. Umožňují také sestavovat obecné statistiky o návštěvách produktů prezentovaných v internetovém obchodě.

 2.    Společnost KROSS S.A. používá dva typy souborů cookie:
     a)    Soubory cookie platné po dobu relace: po ukončení relace daného prohlížeče nebo vypnutí počítače se uložené informace z paměti zařízení vymažou. Mechanismus souborů cookie relace neumožňuje shromažďovat žádné osobní údaje ani důvěrné informace z počítačů klientů.
       b)    Trvalé soubory cookie: jsou uloženy v paměti koncového zařízení klienta a zůstávají tam až do jejich vymazání nebo vypršení platnosti. Mechanismus trvalých souborů cookie neumožňuje shromažďovat žádné osobní údaje ani důvěrné informace z počítače klienta.

 3.    Společnost KROSS S.A. používá vlastní soubory cookie pro:
     a)     analýzu, výzkum a audit sledovanosti, zejména pro vytváření anonymních statistik, které pomáhají pochopit, jak Kupující používají Webové stránky Obchodu, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah.

 4.    Společnost KROSS S.A. používá externí soubory cookie k:
     a)    popularizaci Internetového obchodu pomocí služby Instagram (správce externích souborů cookie: Instagram LLC. se sídlem v USA);
       b)    prezentaci reklamy přizpůsobené preferencím Zákazníků pomocí online reklamního nástroje Google AdWords (správce externích souborů cookie: Google Inc. se sídlem v USA);

 5.    c)   prezentace reklamy přizpůsobené preferencím Kupujícího s využitím internetových reklamních nástrojů subjektů z kapitálové skupiny Wirtualna Polska (správce externích souborů cookie: Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna se sídlem ve Varšavě);
     d)   prezentace názorů na Webových stránkách Obchodu, které jsou získávány z externí webové stránky TrustMate (správce externích cookies: TrustMate S.A. se sídlem ve Vratislavi);
       e)   popularizace Internetového obchodu prostřednictvím sociální sítě facebook.com (správce externích cookies: Facebook Inc. se sídlem v USA nebo Facebook Ireland se sídlem v Irsku);
       f)   popularizace Obchodu prostřednictvím sociální sítě twitter.com (správce externích cookies: Twitter Inc. se sídlem v USA);
       g)   shromažďování obecných a anonymních statistických údajů prostřednictvím analytických nástrojů Google Analytics (správce externích cookies: Google Inc. se sídlem v USA);
       h)   prezentace na informačních stránkách Obchodu mapy s vyznačením polohy kanceláře KROSS S.A. a to prostřednictvím webové stránky maps.google.com (správce externích cookies: Google Inc. se sídlem v USA);

 6.    Mechanismus cookies je pro počítače zákazníků internetového obchodu bezpečný. Tímto způsobem se do počítačů zákazníků nedostanou viry ani jiný nežádoucí software nebo malware. Kupující však mají možnost omezit nebo zakázat přístup souborů cookie do svých počítačů ve svých prohlížečích. Pokud je tato možnost použita, je používání internetového obchodu možné, s výjimkou funkcí, které ze své podstaty vyžadují soubory cookie.

 7.    Níže uvádíme, jak můžete změnit nastavení oblíbených webových prohlížečů, pokud jde o používání souborů cookie:
     a)     prohlížeč internet Explorer;
       b)     prohlížeč Microsoft EDGE;
       c)     prohlížeč Mozilla Firefox;
       d)     prohlížeč Chrome;
       e)     prohlížeč Safari;
       f)     prohlížeč Opera.

 8.    Společnost KROSS S.A. může shromažďovat IP adresy Kupujících. IP adresa je číslo přidělené počítači osoby navštěvující internetový obchod poskytovatelem internetových služeb. Číslo IP umožňuje přístup k internetu. Ve většině případů je vašemu počítači přiřazeno dynamické číslo, tzn. mění se při každém připojení k internetu. IP adresa je společností KROSS S.A. využívána pro diagnostiku technických problémů se serverem, vytváření statistických analýz (např. určení, ze kterých regionů zaznamenáváme nejvíce návštěv), jako informace užitečné pro správu a zlepšování internetového obchodu a pro bezpečnostní účely a případnou identifikaci přetížení serveru, nežádoucích automatických programů pro prohlížení obsahu internetového obchodu.

 9.    Internetový obchod obsahuje odkazy a reference na jiné webové stránky. Společnost KROSS S.A. neodpovídá za ochranu osobních údajů na těchto webových stránkách.

 

IV Práva subjektů údajů

 

 1. 1.    Právo odvolat souhlas - právní základ: čl. 7 odst. 3 GDPR.
     a)    Kupující má právo odvolat jakýkoliv souhlas udělený společnosti KROSS S.A.
     b)    Odvolání souhlasu je účinné od okamžiku odvolání.
       c)    Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování prováděné společností KROSS S.A.A. v souladu se zákonem před jeho odvoláním.
       d)     Odvolání souhlasu nemá pro Kupujícího žádné negativní důsledky, může však zabránit dalšímu využívání služeb nebo funkcí, které může KROSS S.A. podle zákona poskytovat pouze se souhlasem.

 2.    Právo vznést námitku proti zpracování údajů – právní základ: čl. 21 GDPR.
     a)    Kupující má právo kdykoliv vznést námitku - z důvodů souvisejících s jeho konkrétní situací tzn. námitku proti zpracování jeho osobních údajů, včetně profilování, pokud společnost KROSS S.A. a to pokud zpracovává jeho údaje na základě právně oprávněných zájmů, např. marketingové produkty a služby společnosti KROSS S.A, vedení statistik o využívání jednotlivých funkcí Internetového obchodu nebo také pro usnadnění používání Internetového obchodu, jakož i průzkumů spokojenosti.
       b)     Odstoupení formou e-mailu od zasílání marketingových sdělení o produktech nebo službách bude znamenat, že Kupující vznáší námitku proti zpracování svých osobních údajů, včetně profilování pro tyto účely.
       c)     Pokud se námitka Kupujícího ukáže jako oprávněná a společnost KROSS S.A. nemá jiný právní základ pro zpracování osobních údajů, budou osobní údaje Kupujícího, proti jejichž zpracování Kupující vznesl námitku, vymazány.

 3.    Právo na odstranění údajů („právo být zapomenut”) – právní základ: čl. 17 GDPR.
     a)    Kupující má právo požadovat odstranění všech nebo některých osobních údajů.
       b)    Kupující má právo požadovat odstranění osobních údajů, pokud:
       a.     osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo pro které byly zpracovávány;
       b.     odvolal určitý souhlas v rozsahu, v jakém byly osobní údaje zpracovávány na základě jeho souhlasu;
       c.     vznesl námitku proti použití jeho údajů pro marketingové účely;
       d.    .osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně;
       e.     osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně musí být vymazány, aby byla splněna právní povinnost podle práva EU nebo práva členského státu, kterému společnost KROSS S.A. podléhá;
       f.    osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
       c)    Navzdory žádosti o odstranění osobních údajů z důvodu nesouhlasu nebo odvolání souhlasu může společnost KROSS S.A. některé osobní údaje nadále uchovávat v rozsahu, v jakém je zpracování nezbytné pro určení, uplatnění nebo obhajobu nároků, jakož i pro splnění právní povinnosti vyžadující zpracování podle práva EU nebo práva členského státu, kterému společnost KROSS S.A. podléhá. To se týká zejména osobních údajů, jako jsou: jméno, příjmení, e-mailová adresa, které jsou uchovávány za účelem vyřizování stížností a reklamací souvisejících s využíváním služeb společnosti KROSS S.A., nebo dále adresa bydliště / korespondenční adresa, číslo objednávky, které jsou uchovávány za účelem vyřizování stížností a reklamací souvisejících s uzavřenými kupními smlouvami nebo poskytováním služeb.

 4.    Právo na omezení zpracování údajů – právní základ: čl. 18 GDPR.
     a)    Kupující má právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů. Podání žádosti znemožňuje používání určitých funkcí nebo služeb, jejichž používání bude až do posouzení žádosti spojeno se zpracováním údajů, jichž se žádost týká. Společnost KROSS S.A. nebude zasílat žádné zprávy, včetně marketingových.
       b)      Kupující má právo požádat o omezení používání osobních údajů v následujících případech:
       a.    pokud zpochybní správnost svých osobních údajů. V tom případě společnost KROSS S.A. omezí jejich použití na dobu potřebnou k ověření přesnosti údajů, nejdéle však na 7 dní;
       b.   pokud je zpracování údajů nezákonné a Kupující namísto vymazání údajů požaduje omezení jejich použití;
       c.    pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo použity, ale Kupující je potřebuje k určení, uplatnění nebo obhajobě nároku;
       d.   pokud vznesl námitku proti použití svých údajů, v takovém případě omezení platí po dobu nezbytnou k posouzení, zda vzhledem ke konkrétní situaci převažuje ochrana zájmů, práv a svobod Kupujícího nad zájmy, které Správce sleduje zpracováním osobních údajů Klienta.

 5.    právo na přístup k údajům - právní základ: čl. 15 GDPR.
     a)    Kupující má právo získat od Správce potvrzení o tom, zda Správce zpracovává osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo:
       a.    získat přístup ke svým osobním údajům;
       b.    získat informace o účelech zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců těchto údajů, plánované době, po kterou mají být údaje zákazníka uchovávány, nebo kritériích pro určení této doby (pokud není možné určit plánovanou dobu zpracování údajů), právech zákazníka podle ZOOÚ a právu podat stížnost u dozorového úřadu, zdroji těchto údajů, automatizovaném rozhodování, včetně profilování, a zárukách uplatňovaných v souvislosti s předáváním těchto údajů mimo Evropskou unii;
       c.    získat kopii svých osobních údajů.

       6.    Právo na opravu údajů – právní základ: čl. 16 GDPR.
       a)    Zákazník má právo požádat správce o neprodlenou opravu nesprávných osobních údajů, které se ho týkají. S ohledem na účely zpracování má zákazník, který je subjektem údajů, právo požádat o doplnění neúplných osobních údajů, včetně poskytnutí dodatečného prohlášení, a to zasláním žádosti na e-mailovou adresu v souladu s § 7 Zásad ochrany osobních údajů.

 6.    Právo na přenositelnost údajů, právní základ: čl. 20 GDPR.
     a)    Kupující má právo získat své osobní údaje, které poskytl Správci, a následně je zaslat jinému Správci podle svého výběru. Kupující má rovněž právo požadovat, aby Správce zaslal osobní údaje přímo takovému správci, pokud je to technicky možné. V takovém případě Správce zašle osobní údaje Kupujícího ve formě souboru s formátem csv, což je běžně používaný, strojově čitelný formát, který umožňuje zaslání obdržených údajů jinému Správci osobních údajů.

 7.    Pokud Kupující podá žádost na základě výše uvedených práv, společnost KROSS S.A. žádost splní nebo odmítne splnit bezodkladně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Pokud však společnost KROSS S.A. není schopna, ať už z důvodu složitosti žádosti nebo počtu žádostí vyhovět žádosti do jednoho měsíce, vyhoví žádosti do dalších dvou měsíců a informuje Kupujícího do jednoho měsíce od obdržení žádosti o zamýšleném prodloužení lhůty a jeho důvodech.

 8.    Kupující může podávat Správci stížnosti, dotazy a žádosti týkající se zpracování jeho osobních údajů a výkonu jeho práv.

 9.   Kupující má právo požádat společnost KROSS S.A. o poskytnutí kopie standardních smluvních doložek zasláním žádosti způsobem uvedeným v § 7 Zásad ochrany osobních údajů.

 10.  Kupující má právo podat stížnost u předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů na porušení svých práv na ochranu osobních údajů nebo jiných práv přiznaných podle GDPR.

 

V Služby přizpůsobené vašim preferencím a zájmům (profilování)

 

 1.    Profilováním se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů, která zahrnuje použití osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních faktorů fyzické osoby, zejména k analýze nebo předvídání aspektů týkajících se výkonnosti, ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, polohy nebo pohybu této osoby.

 2.    Osobní údaje Kupujících mohou být zpracovávány automatizovaně (profilováním), což však pro ně nemá žádné právní účinky ani podobně významně neovlivňuje situaci Kupujících.

 3.    Profilování osobních údajů společností KROSS S.A. spočívá v automatizovaném a manuálním zpracování údajů Kupujících, a to jejich využitím k vyhodnocení určitých informací o Kupujícím, zejména k analýze nebo předpovědi jeho osobních preferencí a zájmů.

 4.    Pro oslovení Kupujících marketingovými sděleními mimo webové stránky Internetového obchodu využívá společnost KROSS S.A. služeb externích dodavatelů. Tyto služby spočívají v zobrazování marketingových sdělení na jiných webových stránkách, než jsou webové stránky Internetového obchodu. Za tímto účelem externí poskytovatelé instalují např. příslušný kód nebo pixel, který stahuje informace o aktivitě Zákazníka na webových stránkách Internetového obchodu. Podrobnosti o používaných souborech cookie naleznete v §3. Právním základě - právně odůvodněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), spočívající v přizpůsobení marketingových sdělení preferencím a zájmům.

 5.    Za účelem oslovení Kupujících marketingovými sděleními prostřednictvím webových stránek Internetového obchodu využívá společnost KROSS S.A. služeb externích dodavatelů. Tyto služby spočívají v zobrazování marketingových sdělení na webových stránkách Internetového obchodu. Za tímto účelem externí poskytovatelé instalují např. příslušný kód nebo pixel, který stahuje informace o aktivitě Zákazníka na webových stránkách Internetového obchodu. Podrobnosti o používaných souborech cookie viz §3. Právní základ - právně odůvodněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), spočívající v přizpůsobení marketingových sdělení preferencím a zájmům.

 

VI Správa zabezpečení - heslo

 

 1.    Společnost KROSS S.A. poskytuje Kupujícím bezpečné a šifrované připojení při přenosu osobních údajů a při přihlašování k Zákaznickému účtu na Webových stránkách. Společnost KROSS S.A. používá certifikát SSL vydaný jednou z předních světových společností v oblasti bezpečnosti a šifrování dat přenášených přes internet.

 2.    Společnost KROSS S.A. nikdy nezasílá žádnou korespondenci, včetně elektronické, s žádostí o přihlašovací údaje.

 

VII Změny Zásad ochrany osobních údajů

 

 1.   Zásady ochrany osobních údajů se mohou změnit a společnost KROSS S.A. o tom bude klienty informovat 7 dní předem.
       2.   V případě dotazů týkajících se zásad ochrany osobních údajů se obraťte na: iodo@kross.pl.
        3.    Datum poslední úpravy: 23.03.2022.
To Top