Obchodní podmínky

Tyto Obchodní podmínky definují obecné zásady, podmínky a způsob prodeje realizovaného společností KROSS S.A. se sídlem v Przasnyszu, prostřednictvím internetového obchodu www.kross-cesko.cz (dále jen: „Internetový obchod“) a upřesňuje zásady, včetně podmínek poskytování služeb společností KROSS S.A. se sídlem v Przasnyszu, pomocí bezplatné elektronické služby.

§ 1 Definice pojmů

 1. Pracovní dny - jsou dny v týdnu od pondělí do pátku, s výjimkou polských státních svátků.
 2. Dodavatel - znamená subjekt, se kterým Prodávající spolupracuje při dodání Zboží:
 3. Autorizovaná prodejní místa;
 4. Doručovací společnost
 5. Zboží - znamená produkt prezentovaný ze strany Prodávajícího prostřednictvím internetových stránek Obchodu.
 6. Doprava - znamená faktické dodání Zboží Kupujícímu od Prodávajícího prostřednictvím Dodavatele Zboží, který je uveden v objednávce.
 7. Kupující - znamená subjekt, pro kterého mohou být služby poskytovány elektronickou formou nebo se kterým lze uzavřít Smlouvu a to v souladu s Obchodními podmínkami a právními předpisy.
 8. Spotřebitel - je fyzická osoba, která vykonává se společností právní úkony, které přímo nesouvisí s jeho obchodní nebo profesní činností.
 9. Obchodní podmínky - jsou tyto všeobecné Obchodní podmínky.
 10. Trvalé médium - znamená materiál nebo nástroj umožňující Kupujícímu nebo Prodávajícímu uchovávat informace určené k jeho osobním potřebám a to takovým způsobem, který umožní přístup k informacím i v budoucnu, po dobu odpovídající daným účelům, pro které jsou tyto informace používány a umožňuje reprodukci uložených informací v nezměněné podobě.
 11. Heslo - znamená řetězec různých písmen, číslic nebo jiných znaků, jež si Kupující při Registraci vybral v Internetovém obchodě, které slouží k zabezpečení přístupu k Zákaznickému účtu v Internetovém obchodě.
 12. Služba - znamená Službu prezentovanou ze strany Prodávajícího prostřednictvím internetové stránky Obchodu.
 13. Smlouva - znamená Službu uzavřenou na dálku za podmínek stanovených v Obchodních podmínkách mezi Kupujícím a Prodávajícím.
 14. Internetová stránka Obchodu – internetová stránka, pod kterou je provozován Internetový obchod kross-cesko.cz
 15. Místa pro osobní odběr - Autorizovaná prodejní místa, kde je možné vyzvednout Zboží zakoupené prostřednictvím Internetové stránky Obchodu.
 16. Prodávající - Firma Kross S.A. Prodávající prostřednictvím Internetových stránek Obchodu.

§ 2 Obecná ustanovení a používání Internetového obchodu

 1. Prodávající vynaloží veškeré úsilí, aby používání Internetového obchodu bylo možné pro uživatele internetu, kteří používají veškeré oblíbené Internetové prohlížeče, operační systémy nebo, mobilní zařízení nebo typy internetového připojení. Minimální technické požadavky umožňující používání Internetových stránek Obchodu tvoří: webový prohlížeč ve verzi minimálně Explorer 11, Chrome 66, FireFox 60, Opera 53, Safari 5 nebo novější, který by měl mít povolený Javascript, akceptující soubory „cookies“ a také připojení k internetu s minimální propustností 256 kbit/s. Internetové stránky Obchodu jsou optimalizovány pro minimální rozlišení obrazovky 1024×768 pixelů.
 2. Prodávající používá mechanismus souborů „cookies“, které jsou v průběhu používání Kupujícími z Internetové stránky Obchodu ukládány pomocí serveru Prodávajícího na pevný disk zařízení koncového Kupujícího. Používání souborů „cookies" má napomáhat správnému fungování Internetové stránky Obchodu na zařízeních koncových Kupujících. Tento mechanismus neničí koncové zařízení Kupujícího a nezpůsobuje konfigurační změny v koncových zařízeních Kupujících ani v programovém vybavení instalovaném na těchto zařízeních. Každý Kupující zákazník může vypnout „cookies” v internetovém prohlížeči svého koncového zařízení. Prodávající, ale upozorňuje, že vypnutí „cookies” může způsobit potíže anebo znemožnit používání Internetové stránky Obchodu.
 3. Veškerá práva k Internetovým stránkám, včetně majetkových autorských práv, práv intelektuálního vlastnictví k jeho názvu, jeho internetové domény, Internetové stránky Obchodu, a také vzory, formuláře, loga umístěné na Internetové stránce Obchodu (s výjimkou log a obrázků představených na Internetové stránce Obchodu s cílem prezentace Zboží, k nimž náleží autorská práva třetím osobám) náleží Prodávajícímu, a jejich využívání může probíhat výlučně způsobem určeným a shodným s Obchodními podmínkami a se souhlasem Prodávajícího a to prostřednictvím písemné formy.
 4. Za účelem vytvoření Objednávky v Internetovém obchodě prostřednictvím Internetové stránky Obchodu a pro používání služeb přístupných na Internetových stránkách Obchodu je nezbytné, aby měl Kupující aktivní e-mailový účet.
 5. Kupujícímu je zakázáno poskytovat obsah protiprávní povahy a využívat internetový obchod, webové stránky obchodu nebo bezplatné služby poskytované Prodávajícím v rozporu se zákonem, dobrými mravy nebo porušující osobní zájmy třetích osob.
 6. Není přípustné využívat prostředky a funkce Internetového obchodu k vykonávání činností ze strany Kupujícího, které by porušovaly zájmy Prodávajícího, tzn. reklamní aktivity jiného podnikatele nebo produktu; aktivity spočívající ve zveřejňování obsahu nesouvisejícího s činností Prodávajícího; aktivity spočívající ve zveřejňování nepravdivého nebo klamavého obsahu.

§ 3 Registrace

 1. Za účelem vytvoření Zákaznického účtu je Kupující povinen provést bezplatnou Registraci.
 2. Registrace je nezbytná pro vytvoření Objednávky v Internetovém obchodě.
 3. Za účelem Registrace musí Kupující vyplnit registrační formulář zpřístupněný ze strany Prodávajícího na Internetové stránce a zaslat vyplněný registrační formulář elektronickou formou Prodávajícímu prostřednictvím zvolené funkce nacházející se v tomto formuláři. V průběhu Registrace Kupující zadá vlastní Heslo.
 4. V průběhu vyplňování registračního formuláře má Kupující možnost seznámit se s Obchodními podmínkami a souhlasit s jejich obsahem, tím že označení příslušné pole ve formuláři.
 5. V průběhu Registrace může Kupující dobrovolně souhlasit se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely. Stačí, aby označil příslušné pole registračního formuláře. V takovém případě musí Prodávající jednoznačně informovat o účelu shromažďování osobních údajů Kupujícího jakož i o známých nebo předpokládaných příjemcích těchto údajů.
 6. Souhlas Kupujícího se zpracováním jeho osobních údajů pro marketingové účely není podmínkou pro uzavření Smlouvy s Prodávajícím o elektronickém poskytování služby vedené na Zákaznickém účtu. Souhlas může být kdykoliv odvolán prostřednictvím příslušného prohlášení ze strany Kupujícího. Prohlášení může být zasláno např. na adresu Prodávajícího prostřednictvím elektronické pošty.
 7. Kupující, po odeslání vyplněného registračního formuláře, bezodkladně obdrží elektronickou formou na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři, potvrzení o Registraci ze strany Prodávajícího. Tímto okamžikem se uzavírá smlouva o elektronickém poskytování služby Vedení Zákaznického účtu, a Kupující získává tak přístup k Zákaznickému účtu a může provádět veškeré změny Registračních údajů.

§ 4 Objednávky

 1. Informace uvedené na Internetových stránkách Obchodu nepředstavují nabídku Prodávajícího, ale pouze výzvu určenou Kupujícím k podání nabídky na uzavření Smlouvy.
 2. Kupující může vytvářet Objednávky v Internetovém obchodu prostřednictvím Internetové stránky Obchodu a to 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
 3. Kupující vytvářející objednávku prostřednictvím Internetové stránky Obchodu, vytváří objednávku tím, že si vybere Zboží nebo Službu, o které/kterou má zájem. Přidání Zboží nebo Služby do Objednávky proběhne tak, že se klikne na „PŘIDAT DO KOŠÍKU“ a Zboží nebo Služba se následně přidá do košíku Internetové stránky Obchodu.  Po vyplnění celé Objednávky a uvedení způsobu doručení a platby v „KOŠÍKU“ zákazník provede objednávku odesláním objednávkového formuláře Prodávajícímu výběrem tlačítka „Objednat a zaplatit“ na Internetových stránkách obchodu. Vždy před odesláním Objednávky Prodávajícímu je Kupující informován o celkové ceně za vybrané Zboží nebo Službu a Dopravě. Rovněž je také informován o všech dodatečných nákladech, které je povinen uhradit v souvislosti se Smlouvou.
 4. Vytvoření Objednávky představuje návrh na uzavření Smlouvy ze strany Kupujícího vůči Prodávajícímu.
 5. Po odeslání Objednávky zašle Prodávající na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím potvrzení o jejím odeslání a následně zašle na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím také informaci o přijetí Objednávky ke zpracování. Informace o přijetí Objednávky ke zpracování je prohlášením Prodávajícího, že přijal nabídku uvedenou podle § 5.13 a ve chvíli jejího přijetí ze strany Kupujícího je Smlouva pokládána za uzavřenou.

§ 5 Platby

 1. Ceny uvedené na Internetové stránce Obchodu jsou cenami s DPH a neobsahují informace týkající se nákladů na Dopravu a jiných nákladů, které Kupující bude povinen uhradit v souvislosti se Smlouvou, a o kterých Kupující bude informován během volby způsobu Dopravy a vytváření Objednávky.
 2. Kupující si může zvolit následující způsoby platby:
 3. Internetový platební systém Tpay provozovaný společností Krajowy Integrator Płatności S.A. se sídlem v Poznani (v tomto případě bude zpracování Objednávky zahájeno poté, co Prodávající zašle Kupujícímu potvrzení o přijetí Objednávky a po obdrží informace ze systému Tpay o kladném vyřízení provedené platby);
 4. internetový platební systém provozovaný společností PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A.. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) („PayPal”). - používání tohoto způsobu platby vyžaduje předchozí zřízení účtu v platebním systému PayPal (v tomto případě bude zpracování Objednávky zahájeno poté, co Prodávající zašle Kupujícímu potvrzení o přijetí Objednávky a po obdrží informace PayPal o kladném vyřízení provedené platby).
 5. Kupující by měl provést platbu za objednávku ve výši vyplývající z uzavřené Smlouvy a to v termínu do 24 hodin od vytvoření Objednávky.
 6. V případě nesplnění závazku smluvních stran, v přísné lhůtě vyplývající z uzavřené Smlouvy, může oprávněná strana od Smlouvy odstoupit bez stanovení dodatečného termínu. Pokud platba za objednávku není zaznamenána, zašle Internetový obchod Kupujícímu e-mailem potvrzení o zrušení Objednávky.

§ 6 Doprava

 1. Prodávající realizuje Dopravu na území České republiky.
 2. Prodávající je povinen dodat Zboží, které je předmětem Smlouvy a to bez jakýchkoliv vad.
 3. Způsob Dopravy závisí na objednaném Zboží. Dostupné způsoby Dopravy se zobrazí v nákupním košíku při vytváření Objednávky.
 4. Prodávající umisťuje na Internetové stránce Obchodu informaci o počtu Pracovních dní, potřebných pro doručení a realizaci Objednávky.
 5. Internetový obchod nenese odpovědnost za prodloužení dodací lhůty v důsledku nepředvídatelných situací, které Prodávající nemůže ovlivnit.
 6. Termín Dopravy a realizace Objednávky je uvedený na Internetové stránce Obchodu a počítá se v pracovních dnech.
 7. Objednané Zboží je Kupujícímu dodávané prostřednictvím Dodavatele na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. V případě vybraného Zboží může být zásilka doručena pouze na Místo pro osobní odběr Zboží.
 8. V den odeslání Zboží bude Kupujícímu na adresu elektronické pošty zaslaná informace potvrzující odeslání zásilky Prodávajícím.
 9. Zboží je možné vyzvednout v Místě pro osobní odběr během otevírací doby uvedené na Internetových stránkách Obchodu po předchozím oznámení této skutečnosti ze strany Prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy.
 10. Prodávající zašle Kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři fakturu s DPH za dodané Zboží, a to ve formě elektronického souboru nebo ve formátu PDF. Pro otevření souboru by Kupující měl mít bezplatný software kompatibilní s formátem PDF. Prodávající pro tento účel doporučuje používat program Adobe Acrobat Reader, který je možné si stáhnout zdarma na adrese http://www.adobe.com. Aby mohl Kupující obdržet fakturu s DPH, měl by při nákupu prohlásit, že nakupuje Zboží a/nebo Službu jako plátce daně. Pro výše uvedené prohlášení je nutné zaškrtnout příslušné políčko v objednávkovém formuláři a to před odesláním Objednávky Prodávajícímu.

§ 7 Právní záruka

 1. Prodávající zajišťuje Dopravu Zboží bez fyzických a právních vad. Pokud má Zboží fyzickou anebo právní vadu (právní záruka) tak je Prodávající zodpovědný vůči Kupujícímu.
 2. Pokud má Zboží vadu, Kupující může:
 3. a) vydat prohlášení o snížení ceny nebo odstoupit od Smlouvy, leda že Prodávající neodkladně a bez zbytečných obtíží pro Kupujícího nevymění vadné Zboží za nezávadné nebo vadu neodstraní. Toto omezení neplatí, pokud již bylo Zboží Prodávajícím vyměněno nebo opraveno, nebo pokud Prodávající nesplnil povinnost vyměnit Zboží za Zboží bez vad nebo za Zboží s odstraněnými vadami. Kupující může místo toho od Prodávajícím navrhovaného odstranění vady požadovat výměnu Zboží na Zboží bez vad nebo místo výměny Zboží požadovat odstranění vady. Ledaže uvedení věci do shody se Smlouvou způsobem zvoleným Kupujícím je nemožné nebo by vyžadovalo nadměrné náklady v porovnání se způsobem navrhovaným Prodávajícím. Při hodnocení nadměrnosti nákladů je brána do úvahy hodnota neporušeného Zboží, druh a význam zjištěné vady a také nevýhody, jakým by byl Kupující vystaven v případě jiného uspokojivého způsobu.
 4. b) požadovat výměnu vadného Zboží na Zboží bez vady, popřípadě může požadovat odstranění vady. Prodávající je povinen vyměnit vadné Zboží za Zboží bez vad nebo vadu odstranit v přiměřené lhůtě bez zbytečných obtíží pro Kupujícího. Prodávající může odmítnout vyhovět požadavku Kupujícího, pokud uvedení vadného Zboží do souladu se Smlouvou způsobem zvoleným Kupujícím není možné nebo by si ve srovnání s jinými možnými způsoby uvedení do souladu se Smlouvou vyžádalo nepřiměřené náklady. Náklady na opravu nebo výměnu je na straně Prodávajícího.
 5. Kupující, který uplatňuje práva z Právní záruky, je povinen doručit vadné Zboží na adresu Místa pro osobní odběr, kde bylo Zboží vyzvednuto.
 6. V případě Zboží dodaného přímo Kupujícímu nese náklady na dopravu spojené s vyzvednutím reklamovaného Zboží Prodávající. Odběr Zboží bude s Kupujícím dohodnut individuálně po oznámení právní reklamace.
 7. Prodávající odpovídá z titulu Právní záruky, jestliže fyzická vada bude zjištěna před uplynutím dvou let od vydání Zboží Kupujícímu. Nárok na odstranění vady nebo výměnu Zboží za Zboží bez vad zaniká po uplynutí jednoho roku, tato lhůta však nemůže skončit dříve než před uplynutím lhůty uvedené v první větě. Během této lhůty může Kupující odstoupit od Smlouvy nebo učinit prohlášení o snížení ceny z důvodu vady Zboží. Pokud Kupující zažádal o výměnu Zboží za Zboží bez vad nebo požádal o odstranění vady, lhůta pro odstoupení od Smlouvy nebo prohlášení o snížení ceny začne běžet od momentu, kdy neúčinně uplyne lhůta pro výměnu Zboží nebo odstranění vady.
 8. Veškeré reklamace spojené se Zbožím nebo realizací Smlouvy, Kupující může předávat písemnou formou na adresu Prodávajícího.
 9. Prodávající se v průběhu 14 dní, od dne požadavku obsahujícího reklamaci, musí vyjádřit k reklamaci daného Zboží nebo reklamaci spojené s realizací Smlouvy ohlášené Kupujícím. Reklamované Zboží musí být doručeno nebo odesláno na Místo pro osobní odběr, ze kterého bylo Zboží odebráno. V případě Zboží doručeného přímo Kupujícímu bude odběr Zboží dohodnut s Kupujícím individuálně po nahlášení právní reklamace.
 10. Kupující může Prodávajícímu nahlásit reklamaci v souvislosti s používáním bezplatných služeb poskytovaných Prodávajícím a to elektronickou formou. Reklamace může být podána elektronickou formou a zaslaná na adresu kross@kross.pl. Kupující by měl ve své reklamaci uvést přesný popis problému. Prodávající reklamaci neprodleně, nejpozději však do 14 dnů, posoudí a poskytne Kupujícímu odpověď.
 11. Kupující může Prodávajícímu nahlásit reklamaci v souvislosti s používáním bezplatných služeb poskytovaných Prodávajícím a to elektronickou formou. Reklamace může být podána elektronickou formou a zaslaná na adresu kross@kross.pl. Kupující by měl ve své reklamaci uvést přesný popis problému. Prodávající reklamaci neprodleně, nejpozději však do 14 dnů, posoudí a poskytne Kupujícímu odpověď.

§ 8 Záruka od výrobce

 1. Na Zboží prodávané Prodávajícím se může vztahovat Záruka poskytovaná výrobcem Zboží nebo distributorem.
 2. V případě Zboží, na které se vztahuje Záruka, jsou informace o existenci a obsahu Záruky vždy uvedeny na Internetových stránkách Obchodu pod odkazem: xyz.

§ 9 Odstoupení od Smlouvy

 1. Kupující nebo Podnikatel branný jako Spotřebitel, který uzavřel Smlouvu na dálku, může od ní odstoupit do 14 dnů a to bez udání důvodů.
 2. Lhůta pro odstoupení od Smlouvy začíná platit v momentě, kdy Spotřebitel převezme Zboží od Podnikatele s právy Spotřebitele nebo jím určené třetí osoby, která se však liší od Dodavatele.
 3. Spotřebitel a také Podnikatel s právy Spotřebitele může od Smlouvy odstoupit po zaslání prohlášení o odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu a to prostřednictvím elektronické pošty na adresu kross@kross.pl. Odstoupení od Smlouvy může proběhnout rovněž v Místě pro osobní odběr. Prohlášení lze podat prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na Internetových stránkách Obchodu na adrese XYZ.
 4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, musí být odstoupení od Smlouvy oznámeno do 14 dnů od okamžiku, kdy Kupující převzal Zboží, a poté neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od Smlouvy, vrátit Zboží na Místo pro osobní odběr, kde byla Objednávka vyzvednuta.
 5. V případě objednávek, které byly doručeny přímo Kupujícímu, bude Prodávající poté, co Kupující oznámí Prodávajícímu, že chce vrátit Zboží, kontaktovat Kupujícího za účelem zajištění vrácení Zboží.
 6. Pokud Kupující učinil prohlášení o odstoupení od Smlouvy před tím, než Prodávající přijal jeho nabídku, přestává být tato nabídka závazná.
 7. Prodávající je povinen neprodleně a to nejpozději do 14 dnů od doručení prohlášení o odstoupení od Smlouvy, vrátit veškeré částky za platby, které provedl. Prodávající upozorňuje, že může zastavit vrácení plateb přijatých Klientem, dokud Kupující nedodá Zboží na Místo pro osobní odběr nebo Prodávajícímu.
 8. Kupující je zodpovědný za snížení hodnoty Zboží v důsledku jeho použití nad rámec toho, co je nezbytné pro zjištění závad, charakteristiky a fungování Zboží.
 9. Kupující nemá právo odstoupit od Kupní Smlouvy v případě, že je Zboží dodáno v zapečetěném obalu, který nelze po otevření vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a to pokud byl obal po dodání otevřen.

§ 10 Bezplatné služby

 1. Prodávající poskytuje Kupujícím neplacené elektronické služby 7 dní v týdnu, 24 hodin denně:
 2. Kontaktní formulář;
 3. Newsletter;
 4. Oznámení o dostupnosti
 5. Vedení Účtu Kupujícího;
 6. Zveřejňování recenzí.
 7. Služba kontaktního formuláře spočívá v odeslání zprávy Prodávajícímu prostřednictvím formuláře umístěného na Internetových stránkách Obchodu.
 8. Služba zasílání Newsletterů je dostupná každému Kupujícímu, který zadá svou e-mailovou adresu pomocí registračního formuláře, který Prodávající poskytuje na Internetových stránkách Obchodu. Po odeslání vyplněného registračního formuláře, Kupující bezodkladně obdrží elektronickou formou na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři, aktivační odkaz, který umožní potvrdit odběr Newsletteru. Po aktivaci odkazu ze strany Kupujícího bude uzavřena Smlouva o poskytování služeb Newsletter. Kupující může během procesu Registrace dodatečně zaškrtnout příslušné pole v registračním formuláři, aby se mohl přihlásit k odběru Newsletterů.
 9. Služba Newsletter spočívá v tom, že Prodávající zašle na e-mailovou adresu zprávu obsahující informace o nových produktech nebo službách nabízených Prodávajícím. Newsletter je Prodávajícím zasílán všem Kupujícím, kteří se k jeho odběru přihlásili.
 10. Zákazník se může z přijímaní Newsletteru kdykoliv odhlásit a to odhlášením z odběru prostřednictvím odkazu uvedeném v každé e-mailové zprávě zaslané v rámci služby Newsletter nebo deaktivací příslušného pole v Zákaznickém účtu.
 11. Služba bezplatné Upozornění na dostupnost spočívá v zaslání e-mailové zprávy Kupujícímu a to s informací, že produkt, o který měl Kupující zájem, je v Obchodě už dostupný.
 12. Služba vedení Zákaznického účtu je dostupná po provedení Registrace podle ustanovení Obchodních podmínek a spočívá v zpřístupnění speciálního panelu v rámci Internetové stránky Obchodu, který Kupujícímu umožní upravit údaje, které uvedl v průběhu Registrace, sledovat realizaci objednávek a také mít náhled do historie objednávek.
 13. Kupující, který provedl Registraci, může nahlásit Prodávajícímu požadavek na odstranění Zákaznického účtu, přičemž v případě nahlášení požadavku na odstranění Zákaznického účtu Prodávajícím, může být účet odstraněn do 14 dnů od nahlášení tohoto požadavku.
 14. Služba zveřejňování recenzí spočívá v tom, že Prodávající může na Internetových stránkách Obchodu zveřejňovat individuální a subjektivní názory Kupujícího na téma Zboží.
 15. Obchod spolupracuje se službou Trustmate S.A. se sídlem ve Vratislavi, s PSČ 50-062, ul. Bartoszowicka 3, KRS 0000737597, DIČ: 8971854393, za účelem sledování a zlepšování spokojenosti zákazníků služby Kross.eu tím, že umožňuje zákazníkům vyjádřit svůj názor na poskytované služby. Obchod rovněž potvrzuje, že předává službě Trustmate číslo Objednávky s e-mailovou adresou, jménem, zakoupenými produkty a formou doručení, kterou si Kupující zvolili při nákupu Zboří na internetových stránkách kross.eu. Trustmate poté zašle do e-mailové schránky uživatele internetu zprávu s žádostí o hodnocení obchodu Kross.eu. Poskytnutí recenze je zcela dobrovolné. Obchodní podmínky Trusmate naleznete na adrese: https://cs.trustmate.io/user-regulations

§ 11 Odpovědnost Kupujícího za jím zveřejněný obsah

 1. Zveřejněním obsahu a jeho zpřístupněním Kupující souhlasí dobrovolně s jeho šířením. Zveřejněný obsah nevyjadřuje názory Prodávajícího a neměl by být ztotožňován s jeho pracovní činností. Prodávající není dodavatelem obsahu, ale jen subjektem, který zajišťuje potřebné nástroje pro vložení obsahu.
 2. Kupující prohlašuje, že:
 3. a) je oprávněn používat majetková autorská práva, práva průmyslového vlastnictví a/nebo příbuzná práva vztahující se na díla, předměty průmyslového vlastnictví (např. ochranné známky) a/nebo předměty příbuzných práv v rozsahu obsahu;
 4. b) vložení a zpřístupnění obsahu v rámci služeb, o kterých se hovoří v § 9 Obchodních podmínek, osobních údajů, podoby a informací týkajících se třetích osob proběhlo v souladu se zákonem, dobrovolně a se souhlasem dotčených osob;
 5. c) souhlasí s nahlížením do publikovaného obsahu jinými Kupujícími i Prodávajícím, a také zplnomocňuje Prodávajícího k jejich bezplatnému využití v souladu s ustanoveními těchto Obchodních podmínek;
 6. d) souhlasí s tvorbou děl ve smyslu Zákona o autorském právu a právech souvisejících s právem autorským.
 7. Kupující není oprávněn:
 8. a) v rámci využívání služeb uvedených v § 11 Obchodních podmínek zveřejňovat osobní údaje třetích osob ani šířit grafiku týkající se údajů třetích osob a to bez zákonem požadovaného souhlasu nebo svolení třetí osoby;
 9. b) v rámci využívání služeb uvedených v § 11 Obchodních podmínek zveřejňovat reklamní údaje a/nebo propagační materiály.
 10. Prodávající odpovídá za obsah zveřejněný Kupujícími za předpokladu, že obdržel oznámení v souladu s § 13 Obchodními podmínkami.
 11. Kupujícím je zakázáno při využívání služeb uvedených v § 11 Obchodních podmínek umisťovat obsah, který by mohl:
 12. a) být vložen ve zlé víře, např. s úmyslem porušit osobnostní práva třetích osob;
 13. b) porušovat jakákoliv práva třetích osob, včetně práv spojených s ochranou autorských práv a příbuzných práv, ochranou práv průmyslového vlastnictví, firemních tajemství nebo tajemství souvisejících se závazky týkajících se zachování důvěrnosti;
 14. c) obsahovat charakter urážející nebo hrozící jiným osobám, obsahovat slova narušující dobré mravy (např. použití vulgarizmů nebo pojmů, všeobecně považovaných za urážející);
 15. d) být v rozporu se zájmy Prodávajícího, tzn. obsahem představujícím reklamní materiály jiného podnikatele nebo produktu; obsahem nesouvisejícím s činností Prodávajícího; nebo pokud obsah nepravdivý nebo zavádějící;
 16. e) jinak porušovat ustanovení Obchodních podmínek, dobré mravy, platné právní předpisy, společenské normy nebo zvyklosti.
 17. V případě obdržení oznámení v souladu § 11 Obchodních podmínek si Prodávající vyhrazuje právo upravit nebo odstranit obsah vložený Kupujícím v rámci využívání služeb, o kterých se hovoří v § 9 Obchodních podmínek, zejména pokud bylo na základě informací třetích osob nebo příslušných orgánů zjištěno, že tento obsah může porušovat tyto Obchodní podmínky nebo platné právní předpisy. Prodávající může provádět průběžnou kontrolu vkládaného obsahu.
 18. Kupující souhlasí s tím, aby v rámci Internetové stránky Obchodu Prodávající bezplatně použil obsah vložený Kupujícím.

§ 12 Oznámení ohrožení nebo porušení práv

 1. V případě, že Kupující, jiná osoba nebo subjekt uzná, že obsah publikovaný na Internetové stránce Obchodu porušuje jejich práva, osobnostní práva, dobré mravy, pocity, morálku, přesvědčení, zásady poctivé konkurence, know-how nebo tajemství chráněné právem, může na základě povinnosti informovat Prodávajícího o možném narušení.
 2. Prodávající, který byl informován o možném porušení, bezodkladně podnikne kroky k odstranění Obsahu, který je důvodem porušení z Internetové stránky Obchodu.

§ 13 Ochrana osobních údajů

 1. Zásady ochrany osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů.

§ 14 Rozvázání Smlouvy o poskytování služeb elektronickou cestou

 1. Kupující i Prodávající mohou kdykoli a bez udání důvodu vypovědět smlouvu o poskytování bezplatných služeb elektronickými prostředky, přičemž práva nabytá druhou stranou před ukončením výše uvedené Smlouvy a níže uvedená ustanovení zůstávají zachována.
 2. Kupující, který provedl Registraci, ukončí smlouvu o elektronickém poskytování služeb zasláním příslušného prohlášení o ukončení Smlouvy pomocí libovolného prostředku dálkové komunikace, který umožňuje Prodávajícímu seznámit se s prohlášením Kupujícího.
 3. Prodávající vypovídá smlouvu o poskytování služeb elektronickou cestou zasláním Kupujícímu příslušného prohlášení vůle na e-mailovou adresu, kterou Kupující uvedl při Registraci.

§ 15 Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající nese odpovědnost za neplnění nebo nesprávné plnění Smlouvy.
 2. Prodávající neodpovídá za neplnění nebo nesprávné plnění Smlouvy v souvislosti s mimořádnými situacemi, které Prodávající nemůže ovlivnit.
 3. V případě sporu vyplývajícího z uzavřené Smlouvy budou strany usilovat o jeho smírné vyřešení. Kupující a Prodávající mají právo řešit spory prostřednictvím platformy Online Dispute Resolution (ODR), která se nachází na adrese: http://ec.europa.eu/odr
 4. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Obchodních podmínek. Veškeré Objednávky přijaté Prodávajícím k realizaci před datem účinnosti nových Obchodních podmínek se realizují na základě Obchodních podmínek, které byly platné v den podání Objednávky Kupujícím. Změna Obchodních podmínek vstupuje v platnost do 7 dnů od jejího zveřejnění na Internetových stránkách Obchodu. O změně Obchodních podmínek bude Prodávající informovat Kupujícího 7 dní před nabytím účinnosti nových Obchodních podmínek prostřednictvím e-mailové zprávy obsahující odkaz na znění změněných Obchodních podmínek. Pokud Kupující s novým obsahem Obchodních podmínek nesouhlasí, je povinen o tom Prodávajícího informovat, což má za následek ukončení Smlouvy.
 5. Smlouvy s Prodávajícím se uzavírají v českém jazyce.
 6. Obchodní podmínky vstupují v platnost dne 23.03.2022.
To Top